Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Fundacja Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości Obywatelskiej

CEPO uczestniczy w realizacji polskich i międzynarodowych projektów związanych z podnoszeniem kompetencji społecznych i kwalifikacji uczniów, studentów, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki rozległej sieci kontakt...

Warszawa

Fundacja Adulis

Fundacja organizuje bezpośrednią pomoc dla imigrantów w zakresie doradztwa prawnego, spraw urzędowych i poradnictwa zawodowego. Działa na rzecz integracji osób pochodzących z Afryki Wschodniej w społeczeństwie polskim, organizuje pro...

Warszawa

Fundacja po DRUGIE

Fundacja pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością. Swoje działania kieruje do wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Organizuje akcje, pikniki, wydarzenia z udziałem wycho...

Warszawa

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei Work Life Balance.  Nawiązuje współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i ekspertami różnych dziedzin.Działa na rzecz grup doświadczających dyskryminacji i...

Kraków

Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy"

Centrum działa na rzecz integracji europejskiej i promowania regionu. Organizuje akcje kulturalne, informacyjne, edukacyjne, naukowe i sportowe. Propaguje zdrowy i aktywny tryb życia.Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami mło...

Kraków

Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian

Organizacja działa na rzecz współpracy międzynarodowej, edukacji pozaszkolnej oraz rozwoju wolontariatu. Prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, na rzecz dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie był...

Warszawa

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP”

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych promującym zdrowie i profilaktykę. Angażuje młodzież we współpracę międzynarodową, zwiększając ich kreatywności, mobilność i rozwój osobisty.Stowarzyszenie realizuje projekty w r...

Opole

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej

Misją Instytutu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji pozaformalnej i rozpowszechnianie koncepcji lifelong learning. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną ukierunkowaną na rozwój aktywn...

Gdynia

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”

Główne obszary działania stowarzyszenia to edukacja, pomoc społeczna, informacja i kultura. Organizacja prowadzi Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Klub Młodych Twórców, Gminne Centrum ...

Sępólno Krajeńskie

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób i grup aktywnych oraz animacja społeczności lokalnej, a także integracja sektora pozarządowego. Organizacja prowadzi konkursy grantowe i program stypendialny, wspiera rozwój partnerskiej wsp...

Ełk

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych, pośrednictwo pracy, transfer nowoczesnych technologii w dziedzinie zarządzania, ...

Lublin

Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju

Misją Fundacji POWER jest animacja współpracy między podmiotami, organizacjami i środowiskami, tworzenie przestrzeni ludzkiej ekspresji oraz zrównoważony rozwój. Fundacja wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzec...

Pszczyna

Fundacja „De Primario”

Fundacja popularyzuje wiedzę historyczną oraz rozwój świadomości obywatelskich wśród młodzieży. Inicjuje i wspiera rozwiązania służące polskiej kulturze, gospodarce i nauce. Organizuje warsztaty, szkolenia, wykłady, debaty i kon...

Wrocław

Fundacja Zielony Słoń

Fundacja "Zielony Słoń" działa na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego. Jej głównym obszarem działalności jest edukacja pozaformalna młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Specjalizuje się w organizowaniu szko...

Lublin

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju zajmuje się wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz systemu edukacji. Swoje działania Fundacja kieruje przede wszystkim do młodych ludzi. Organizuje wymiany młodzieżowe, warsztaty, ...

Warszawa

Fundacja Ekorozwoju

Fundacja działa na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem drzew, naturalnych łąk i zrównoważonych form rolnictwa. Wspiera lokalne inicjatywy i pomaga w ekorozwoju obszarów cennych przyro...

Wrocław

Fabryka Sztuki w Łodzi

Działania Fabryki Sztuki koncentrują się wokół edukacji kulturalnej i artystycznej, teatru, sztuk wizualnych oraz muzyki. Fabryka realizuje cykliczne autorskie projekty edukacyjne i artystyczne. Organizuje wykłady, seminaria, warsztaty, ...

Łódź

Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS

Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS to organizacja działająca aktywnie na polu krajowych i europejskich inicjatyw młodzieżowych. Promuje rozwój świadomości europejskiej, tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego.Cen...

Warszawa

Stowarzyszenie WEST

Organizacja pozarządowa, działająca na wielu polach – od edukacji młodzieży i dorosłych przez przedsięwzięcia na rzecz rozwoju sportu aż po liczne projekty o charakterze kulturalnym. Stowarzyszenie organizuje koncerty o charakterze...

Warszawa

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii jest organizacją pozarządową, oferuje profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów osobistych i rodzinnych oraz usługi które pomagają w samorozwoju i zwiększ...

Łódź

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

Stowarzyszenie realizuje kompleksowy system pomocy dla rodzin oraz indywidualny system wsparcia terapeutycznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Współpracuje ze specjalistami -pedagogami szkolnymi, kuratorami, pracownikami socjalny...

Łódź

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALF

Stowarzyszenie wspiera i opiekuje się młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinami. Współorganizuje imprezy sportowe, prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz warsztaty teatralne. Placówka wspomag...

Rudawa

Fundacja Integracji Społecznej Prom

Fundacja działa też na na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, mniejszości romskiej i osób z problemami psychicznymi. Jej podstawową formą działalności jest prowadzenie klubów środowiskowych dla dzieci.Fundacja skupia wokół ...

Wrocław

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. Prowadzi zajęcia przyrodnicze Zielona Klasa, warsztaty papieru czerpanego, zajęcia plastyczne. Stowarzyszenie ...

Kwidzyń

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Organizacja pozarządowa typu non-profit, działa lokalnie, regionalnie i międzynarodowo. Prowadzi działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, reintegracji zawodowej na rynku pracy. Pracuje z osobami bezrobotnymi przy pomocy aktywn...

Sosnowiec

Fundacja Nieprzetartego Szlaku

Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne, instruktorów i wolontariuszy w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Arteterapii.Nieprzetarty Szlak wspoółpracuje również z innymi ośrodkami ...

Jabłonna

Stowarzyszenie Ekologiczne Etna

Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska.  Prowadzi różnorodne działania edukacyjne, zajęcia terenowe, prelekcje, edukuje dorosłych (wycieczki ornitologiczne) i wolontariat dla przyrody. W ramach programu Era...

Oława

Fundacja Zawodowiec

Fundacja pomaga w wejściu na rynek pracy absolwentom szkół gastronomicznych. Dzięki stażowi młodzi ludzie, zaraz po ukończeniu szkoły, mogli zdobyć doświadczenie w renomowanych restauracjach, cukierniach i hotelach.Zawodowiec zr...

Warszawa

Stowarzyszenie SIETAR Polska

SIETAR Polska to organizacja pozarządowa powiązana z siecią organizacji SIETAR na całym świecie. Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz innymi ośrodkami zajmującymi się tematyką międzykulturową. Organizuje kursy, szkolenia, ...

Wrocław

Stowarzyszenie Vege Polska

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel aktywną promocję zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu żywienia wegetariańskiego na zdrowie, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotny...

Warszawa

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”

Fundacja działa na rzecz europejskiego dialogu społecznego i poprawy kompetencji interkulturowych młodzieży. Zajmuje się też  kwestiami ochrony środowiska naturalnego (np. w przemyśle chemicznym).Faveo realizowała projekt dl...

Wrocław

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Fundacja ma na celu szeroko pojętą aktywizację gospodarczą, zawodową i społeczno-kulturalną mieszkańców miast i obszarów wiejskich kraju. Organizuje warsztaty, szkolenia i konferencje edukacyjne.Pro Europa realizuje&nb...

Toruń

Fundacja Możesz Więcej

Fundacja organizuje warsztaty, szkolenia, seminaria i wykłady dla osób wykluczonych społecznie oraz wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, inst...

Morawica

Fundacja Learn Co

Fundacja szkoli, doradza i prowadzi coaching dla młodzieży i studentów. Pomaga zdobyć i uzupełnić wiedzę, rozwinąć umiejętności. W ofercie Fundacji są zajęcia grupowe (warsztaty, treningi, szkolenia) i indywidualnie (coaching...

Wrocław

Fundacja Dogtor

Fundacja Dogtor prowadzi działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną metodą dogoterapii. Działania kieruje do niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni, między innymi: upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, autyzme...

Gdynia

Fundacja Laja

Fundacja organizuje warsztaty, wykłady oraz degustacje herbat z różnych zakątków świata. Poprzez zajęcia, związane z kulturą parzenia herbaty oraz ekologią, uwrażliwia na problemy i potrzeby środowiska naturalnego.Laja wspiera mło...

Cieszyn

Stowarzyszenie Moje Marzenia Spełniają Się

Stowarzyszenie realizuje projekty lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe, szkolenia, seminaria, konferencje, wymiany młodzieżowe. W swoje działania angażuje seniorów, dorosłych, lokalnych i ponadregionalnych decydentów oraz biznes ta...

Tylmanowa

Fundacja RAiDO

Fundacja RAiDO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych wspiera głuchych, słabosłyszących oraz ich rodziny w przełamywaniu barier emocjonalnych, komunikacyjnych, społecznych.Podopieczni Fundacji mają możliwość w ucze...

Warszawa

Europejskie Centrum Młodzieży Fraternitas

Celem stowarzyszenia Fraternitas  jest promowanie i wdrażanie projektów wymiany młodzieży w ramach programu „Erasmus +”. Podczas projektów pracuje na rzecz międzynarodowej współpracy między społecznościami lokalnymi i róż...

Sanok

Gildia Miłośników Nauki

Stowarzyszenie organizuje obozy młodzieżowe oraz wyjazdy edukacyjne po Polsce i za granicą, w trakcie których uczestnicy zawsze spotkają się z polską historią i kulturą, a także z Polonią.Uczestniczy w programie Erasmus+, ...

Trzebownisko

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja „Krzyżowa” działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. Prowadzi Dom Spotkań Młodzieży (MDSM), która jest placówką  kształceniową  oraz oświatowo-wychowawczą. Fundacja or...

Grodziszcze

Fundacja Macte Animo

Celem Fundacji Macte Animo jest edukacja społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w zakresie historii, kultury i dziedzictwa narodowego Polski,  ekologii, ochrony środowiska naturalnego, sportu, przedsiębiorczo...

Winnica

Stowarzyszenie Forum Kultur

Stowarzyszenie Forum Kultur zajmuje się przede wszystkim organizacją międzynarodowych spotkań ludzi z różnych środowisk społecznych, religijnych i kulturowych. Przeprowadziło około 80 międzynarodowych projektów wg własnych autorsk...

Poznań

Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera

Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera ma na celu stworzenie miejsca sprzyjającego spotkaniom oraz pogłębianiu dialogu międzynarodowego w woj. świętokrzyskim. Skupia osoby, które widzą potrzebę podejmowania  działań w...

Sędziszów

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

MSPDiON zajmuje się  wsparciem osób niepełnosprawnych z powiatu milickiego i powiatów ościennych zmieniając ich obraz w lokalnej społeczności.  Stowarzyszenie dąży do tego, by miasto i jego instytucje stawały się bardziej...

Milcz

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku

Fundacja organizuje wymiany młodzieżowe, szkolenia i seminaria. Korzysta z  funduszy takich programów jak Erasmus+, czy  Polsko – Ukraińska  Rada Wymiany Młodzieży.Podczas  projektów porusza m.in. takie tematy jak:...

Bytom

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes"

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Wspiera  i opiekuje się osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, chorymi, niepełnosprawnymi i  ich rodzinami..Stowarzyszenie prowadzi siedem ośrodków -  ...

Kraków

Fundacja „Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego”

Lubelska organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby związane z działalnością w III sektorze, edukacją pozaformalną oraz działaniami patriotycznymi, kulturalnymi, outdorowymi i ekologicznymi. Fundacja prowadzi usługi marketingowe dla i...

Lublin

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Fundacja Umbrella prowadzi wrocławski inkubator organizacji pozarządowych - Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.Centrum SEKTOR 3 oferuje kompleksowe szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji...

Wrocław

Fundacja Zwolnieni z Teorii

Fundacja zajmuje się aktywizacją młodych Polaków oraz organizuje m.in. olimpiadę, w którą zaangażowało się już ponad 7 tys. uczniów. Opracowała 339 projektów społecznych, a w efekcie dotarła do ponad pół miliona beneficjentó...

Warszawa

Centrum Edukacji Międzykulturowej

Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu powstało w 2012 roku w celu objaśniania i nauczania o kulturze i różnorodności językowej Europy i świata, aby zachować to bogactwo wszystkich narodów i różnych grup etnicznych. Stow...

Nowy Sącz

Fundacja Nowe Technologie

Głównymi celami Fundacji są działania na rzecz rozwoju nowych technologii, w tym szczególnie związanych z informatyką i telekomunikacją, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz społecze...

Tarnów

COMT 2012

Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 w codziennej pracy koncentruje się na piłce nożnej. Jako klub piłkarski COMT 2012 Bolesławiec szkoli dzieci od 4 do 10 roku życia. Celem w obszarze edukacji piłkarskiej jest...

Bolesławiec

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach

Organizacja pozarządowa, współpracuje z instytucjami o różnorakiej działalności, jak na przykład organizacje i placówki kulturalne, opiekuńcze, społeczne, sportowe, studenckie, ekologiczne. Organizuje szkolenia o aspektach praw...

Kielce

International Center for New Media

Stowarzyszenie non-profit z siedzibą w Austrii, które specjalizuje się w tworzeniu sieci kontaktów w Europie i na całym świecie. ICNM koncentruje się na wykorzystaniu technologii cyfrowych, kreatywnych treści i społecznej przedsiębio...

Salzburg

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie to urząd. Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu to jeden z wielu zespołów/ wydziałów działających w ramach urzędu.W zakresie strategii i rozwoju powiatu do zadań Zespołu należy w szczególności...

Bełchatów

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji oraz rozwoju dzieci i młodzieży poprzez akcje charytatywne oraz realizację międzynarodowych projektów. Organizacja posiada akredytację do koordynowania projektami, wysyłania oraz przyjmowania wol...

Radom

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

W ramach działalności organizacji: prowadzimy doradztwo prawne i administracyjne dla organizacjiorganizujemy zajęcia edukacyjne dla osób starszych....

Bielsko-Biała

Informacja Młodzieżowa, Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie to publiczna placówka wychowania pozaszkolnego działająca w systemie edukacji narodowej. Jesteśmy największym młodzieżowym domem kultury w Małopolsce. Od 1952 roku wspieramy ...

Kraków

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego działa przy Urzędzie Marszałkowskim. Promuje ideę samorządności i aktywności społecznej młodzieży z woj. zachodniopomorskiego. Angażuje młodych ludzi w projekty, akcje i...

Szczecin

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

Instytut promuje nowe technologie oraz przedsiębiorczość  w Łodzi. Realizuje projekty społeczne i edukacyjne, organizuje warsztaty i konferencje na temat biznesu oraz prowadzi międzynarodowe projekty jako organizacja akredytowana Eu...

Łódź

Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU

Fundacja działa na rzecz rozwoju międzykulturowego, aktywności obywatelskiej oraz edukacji młodzieży z Mińska Mazowieckiego. Organizacja prowadzi szkolenia i warsztaty z dialogu międzykulturowego, zajmuje się animacją kulturową oraz ...

Mińsk Mazowiecki

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

Parlament Europejski, jedyna instytucja Unii Europejskiej wyłaniana w bezpośrednich wyborach, współdecyduje o większości praw wchodzących w życie w całej UE. Jego biura pomagają zorientować się, czym zajmuje się Parlament.Zn...

Warszawa

Fundacja Haller Pro Inventio

Działalność fundacji to między innymi: Promocja nauki polskiej.Wspieranie kreatywności wśród dzieci i młodzieży.Wspieranie udziału polskich wynalazców w targach i wystawach.Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o dorobku i sukcesa...

Katowice

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i litera...

Warszawa

GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

GFPS to rodzina studenckich stowarzyszeń non-profit działających od 1984 roku w Niemczech (GFPS e.V.), od 1994 w Polsce (GFPS-Polska) i od 1999 w Czechach (GFPS-CZ). Cele statutowe GFPS-Polska to: – wspieranie nauki oraz wymiany i wspó...

Warszawa

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest instytucją typu non-profit. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: - wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, - modernizację warsztatów badawcz...

Warszawa

IFMSA Polska - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny

Organizacja zrzeszająca studentów medycyny i młodych lekarzy. Programy Stałe IFMSA: - Praktyki Wakacyjne - Wymiana Naukowa - Edukacja Medyczna - Zdrowie Publiczne - Zdrowie Reprodukcyjne i AIDS - Prawa Człowieka i Pokój Odd...

Warszawa

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Fundacja chce zachęcić ludzi do budowy wspólnej przyszłości w duchu poszanowania praw człowieka. Dzięki pracy 70 biur i prowadzonym w ponad 120 państwach projektom wspiera rozwój demokracji, państwa prawa i społecznej gospodarki ryn...

Warszawa

Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce

Punkt informuje o unijnym programie Europa dla Obywateli. Organizuje szkolenia dla przedstawicieli miast, instytucji, organizacji itp., planujących realizację międzynarodowych projektów. Szkolenia mają charakter praktyczny i mają pomóc...

Warszawa

Stowarzyszenie Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International”

Dystrykt dla Polski, Białorusi i Ukrainy. Ideą przyświecającą rotarianom jest propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby. W r...

Łódź

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie

Misją SEA jest udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie publicznej dyskusji oraz rozwijanie dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za umacnianie więzów euro-atlantyckich, bezpieczeństwo, obronność i polityk...

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych RP należy: utrzymywanie dobrych stosunków Polski z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi, reprezentowanie i ochrona interesów Polski i jej obywateli, współpraca z Polonią, promocja ...

Warszawa

ECORYS Polska Spółka z o.o.

ECORYS Polska jest firmą konsultingowo-badawczą należącą do międzynarodowej grupy ECORYS. Pracuje zarówno dla organizacji sektora publicznego, w tym administracji wszystkich szczebli, jak i międzynarodowych korporacji i instytucji oraz...

Warszawa

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Główne cele Programu Fulbrighta to inicjowanie, wspieranie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sz...

Warszawa

Harvard Club of Poland

Stowarzyszenie skupiające członków, którzy zdobyli wykształcenie i szlify naukowe na Harvardzie[1]. Stowarzyszenie liczy prawie 150 członków, wliczając w to absolwentów Harvard College, graduate schools, profesorów i studentów progr...

Warszawa

Port Europa. Portal o Europie Środkowej

Port Europa - polsko-słowacko-ukraiński portal poświęcony Europie Środkowej....

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Do głównych zadań ministerstwa należą między innymi: - opieka nad dziedzinami: teatr, muzyka, balet, opera, sztuka estradowa, sztuki plastyczne, literatura, muzealnictwo, kultura ludowa, edukacja kulturalna, amatorski ruch artystyczny, ...

Warszawa

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata prowadzi program stypendialny skierowany do uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego. Stypendium pokrywa koszty edukacji i utrzymania przez dwa ostatnie lata nauki, zakończone międzynaro...

Józefów

DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

    Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi prz...

Warszawa

Instytut Książki

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury. Instytut informuje, zachęca i przekonuje: - tłumaczy literatury polskiej - by tłumaczyli polskie książki, - zagranicznych wydawców - by wydawali ich tłumaczenia, - organizat...

Kraków

Fundacja Dobra Sieć

Celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Fundacja prowadzi program E-wolontariat (...

Warszawa

Fundacja BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi wyrównujemy szanse edukacyjne, zapobiegamy ...

Warszawa

PAH Polska Akcja Humanitarna

Działania organizacji dzielą się na trzy obszary: - pomoc doraźną udzielaną ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych; - długofalową pomoc materialną organizowaną razem z lokalnymi partnerami; - edukację humianita...

Warszawa

Instytut Monitorowania Mediów

Jesteśmy wieloletnim partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Naszym celem w zakresie CSR jest zrównoważony rozwój oparty o dobre relacje z klientami, partnerami, pracownikami oraz interesariuszami. Cele te osiągamy,...

Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich or...

Warszawa

Fundacja im. Lesława A.Pagi

Fundacja im. Lesława A. Pagi działa w obszarze rynku kapitałowego realizując projekty szkoleniowo-edukacyjne dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych w Polsce, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. ...

Warszawa

Henkel Polska

Henkel Polska aktywnie wspiera ideę wolontariatu pracowniczego. Światowy Program Wolontariatu Pracowniczego MIT (Make an Impact on Tomorrow), który ma na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności, prowadzony jest w P...

Warszawa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności ...

Warszawa

Fundacja im. Stefana Batorego

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Do priorytetowych zadań Fundacji należy: - poprawa jakości polskiej demokracji - wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym - rozwi...

Warszawa

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego zajmuje się wsparciem możliwości rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych...

Warszawa

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Naszym celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Staramy się pomagać liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludz...

Warszawa

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Celem programów Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i w skali międzynarodowej. Projekty zorientowane są na zwiększenie dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast oraz zape...

Łódź

Fundacja Edukacja dla Demokracji

    Fundacja Edukacja dla Demokracji powstała w końcu lat 80-tych z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i pedagogów z American Federation of Teachers. Celem Fundacji jest krzewienie wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkow...

Warszawa

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (do 2013 Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”) jako fundacja Skarbu Państwa została powołana w końcu lat 90-tych z inicjatywy Prezydenta RP. Fundacja...

Warszawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

    Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z: - wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym; - programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania;...

Warszawa