Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Fundacja Artystyczna PERFORM

Fundacja skoncentrowana na rozwoju i promocji sztuki współczesnej. Powstała z potrzeby stworzenia nowej platformy, na której działać będą niezależni, kreatywni i innowacyjni, a także rozpoczynających swoja karierę artyści w różn...

Truskaw

Stowarzyszenie "Kreatywni dla biznesu"

Stowarzyszenie "KREATYWNI DLA BIZNESU" prowadzi działania w zakresie biznesu, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości. Wspiera integrację europejską oraz rozwija kontakty między jednostkami szkół i uczelni wyższych a biznesem. Propaguje...

Mogilany

Izba Gospodarcza Europy Środkowej

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest zrzeszeniem przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozwojem, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i nawiązywaniem nowych kontaktów w gospodarce wolnorynkowej z poszanowaniem zasad społecznej o...

Wrocław

Fundacja Edukacyjna Nausika

Fundacja projektuje i upowszechnia kreatywne metody edukacyjne (m.in. eduLARP, NVC, Teatr Forum, Design Thinking, storytelling, gry planszowe). Realizuje projekty lokalne i europejskie, udziela się społecznie w KDO d/s Młodzieży przy UMK, ...

Kraków

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej "Polanda"

Stowarzyszenie prowadzi działalność naukową i edukacyjną dotyczącą kultury arabskiej, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Libanu. Organizuje konferencje i spotkania naukowe, wygłasza referaty dotyczące tematyki bliskowschod...

Kraków

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Według statutu celami Fundacji jest pomoc żywnościowa, materialna, edukacyjna, medyczna i prawna dla dzieci i młodzieży, któr...

Brzozów

Fundacja Sztuka Nauki

Fundacja realizuje projekty edukacyjne wymagające łączenia „twardej” wiedzy z zakresu nauk ścisłych z „miękkimi kompetencjami” komunikacyjnymi oraz artystycznymi. Upowszechnia wiedzę i uświadamia społeczeństwo o znaczeni...

Lublin

Fundacja Active Kids

    Organizacja zwiększa świadomość środowisk lokalnych w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz przeciwdziała dyskryminacji grup, takich jak mniejszości etniczne i religijne, migranci,...

Wieliczka

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój realizuje przedsięwzięcia w wymiarze społecznym i gospodarczym, a także regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Prowadzi działalność szkoleniową stacjonarną i na odległość, organizuje k...

Sucha Beskidzka

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "FRAM"

Stowarzyszenie wspiera i propaguje inicjatywy artystyczne, działalności artystyczne, kulturalne i sportowe, prowadzone wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także pobudza środowiska lokalne do pracy na rzecz rozwoju kultury i różne...

Tarnobrzeg

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju AMICUS

Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy o tematyce ekologicznej i społecznej, organizuje odczyty historyczne i kulturowe. Współpracuje z lokalnymi władzami, organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi. Amicus powstał nie tylko dla mł...

Kruszwica

Fundacja na Rzecz Wsparcia Współpracy Międzynarodowej „Krokus”

Fundacja aktywizuje młodzież z kilku dzielnic Warszawy, głównie na Bielanach, Żoliborzu, Bemowie i Woli. Prowadzi grupy wsparcia, a także stosując metody street workingu pomaga młodzieży z rodzin patologicznych pokonywać ich słaboś...

Warszawa

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych

Fundacja wspiera inicjatywy lokalne oraz zajmuje się animacją środowiska. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowym wspierając ich działania poprzez doradztwo i szkolenia. Fundacja wspiera różnego rodzaju inicjatywy w zakre...

Zawiercie

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

Stowarzyszenie zrealizowało kilkadziesiąt projektów na rzecz rozwoju gminy i działań edukacyjnych dla młodzieży. Swym działaniem obejmuje naukę, edukację, kulturę i wychowanie, jak również wypoczynek dzieci i młodzieży. Prowadzi...

Lipnica Murowana

Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad

Fundacja realizuje projekty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wsparcie dla środowisk defaworyzowanych. Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów, warsztatów i wymian młodzieżowych z zakresu kultury i sztuki, w ...

Brzozów

Fundacja Laboratorium Zmiany

Fundacja wspiera kobiety i dziewczyny, tak aby miały siłę do przeciwstawiania się stereotypom dotyczącym płci i reagowania na dyskryminację. Promuje postawę przedsiębiorczą, wpływają na rozwój lokalnej społeczności (np. poprzez ...

Niemodlin

Fundacja w Formie

Organizacja prowadzi poradnie, ośrodki i gabinety rehabilitacyjne: psychologiczne, terapeutyczne i logopedyczne. Organizuje szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, konsultacje w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia. N...

Warszawa

Fundacja Instytut Innowacji

Instytut działa na rzecz rozwoju młodzieży i edukacji seniorów. Pomaga migrantom i bezrobotnym. Wspiera biznes i koordynuje wolontariat międzynarodowy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizuje szkolenia dla pracownikó...

Warszawa

Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Fundacja prowadzi ośrodek hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pomaga i działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz udziela wsparcia członkom  ich rodzin. Organizuje szkolenia, kursy i warsztatów op...

Błażowa

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

Fundacja działa na rzecz rozwoju obywatelskiego, gospodarczego i kulturalnego lokalnej społeczności, poprzez inicjowanie i prowadzenie różnorodnych projektów. Obejmuje swoją działalnością tematykę od edukacji dzieci, poprzez ed...

Iława

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA działa w zielonym sektorze gospodarki, tj. szeroko rozumianym rolnictwie, architekturze krajobrazu, leśnictwie, agrobiznesie i agroturystyce. Realizuje seminaria krajo...

Brwinów

Instytut Roździeńskiego

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji i kultury na Śląsku. Tworzy projekty odpowiadające na potrzeby społeczeństwa i ekologii oraz buduje partnerstwa z instytucjami edukacyjnymi, samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Zr...

Katowice

Fundacja Młodzieży Wiejskiej

 Fundacja realizuje również działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości oraz aktywności lokalnej w środowisku wiejskim oraz działania z zakresu kształcenia i szkolenia młodzieży, finansowane ze środków zgromadzonych w...

Warszawa

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Razem" w Kobylanach

Organizacja wiejska, która ma za zadanie przygotować młode pokolenie do twórczego i zorganizowanego udziału w życiu społeczności lokalnej, krajowej i europejskiej. Instytucja zajmuje się edukacją młodzieży i dorosłych, aktywnie d...

Stara Kornica

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Opolski

Fundacja organizuje szkolenia i spotkania dla wolontariuszy. Ponadto oddział korzysta z doświadczenia organizacji matki - Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh), która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji Wolontari...

Opole

Mladiinfo Poland

Mladiinfo wspiera grupy młodych ludzi poprzez warsztaty, seminaria, projekty i informuje o stażach, szkoleniach, konferencjach, wolontariatach i innych możliwościach w całej UE i Polsce. Organizacja wykorzystuje Social Media- Faceboo...

Warszawa

Zawierciańskie Forum Pracodawców

Stowarzyszenie wraz z firmami oraz organizacjami działa na rzecz zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem. W swoich działaniach szczególną uwagę poświęca młodzieży, jej edukacji i aktywiz...

Zawiercie

Fundacja Edu4You

Fundacja Edu4You skupia się na pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Organizuje spotkania międzypokoleniowe o charakterze artystycznym. Młodzież uczy się współdziałania i szacunku do starszych osób. Starsi uczą się od młodzie...

Łódź

SMArt - Stowarzyszenie Młodych Artystów

Stowarzyszenie współpracuje z mieszkańcami - zwłaszcza z młodzieżą, poprzez warsztaty plastyczne i rzemieślnicze z wykorzystaniem upcyklingu. Organizuje festiwale, wieczory kulturalne i przedstawienia teatralne. Pracuje nad inte...

Wieliczka

I LIKE CZERSK

Organizacja promuje wśród gminy i jej mieszkańców rozwój, świadomość narodowa, wartości obywatelskiei demokratyczne w celu integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Współpracuje...

Czersk

Sto­wa­rzy­sze­nie 'HEureka Generator'

Stowarzyszenie or­ga­ni­zuje i prowadzi lokalne, regionalne, kra­jo­we i między­na­ro­do­we spo­tkania, szko­lenia, se­mi­na­ria i wi­zyty stu­dyj­ne zwiększające ak­tyw­ność społeczną oby­wa­te­li. Zapobiega ...

Zamość

Fundacja "Misja Medyczna"

Fundacja prowadzi poradnię dietetyczną dla dzieci i młodzieży z problemami nadwagi i otyłości, gdzie można uzyskać profesjonalną poradę dietetyczną oraz wykonać niezbędne pomiary masy i składu ciała.  Jest organizatorem cyklu w...

Łódź

Instytut Dyplomacji Gospodarczej

Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w Polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym Pragmatyzmu, Rzetelności oraz Efektywności w działaniach biznesowych w Polsce i na całym świecie.Instytut wspiera działalność na rzecz organizacji,...

Warszawa

Fundacja Understanding

Fundacja organizuje kursy, szkolenia i zajęcia dla rodziców w języku polskim i angielskim. Realizuje zajęcia i imprezy dla rodzin na temat różnych kultur, promując wielokulturowość, wielojęzyczność, tolerancję i pokojową komun...

Kraków

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art

Stowarzyszenie wspiera realizację projektów ze sfery kulturalnej, poprzez udzielanie artystom pomocy w zakresie organizacyjnym, prawnym oraz promocyjnym. Prowadzi przedsięwzięcia na terenie Tarnowa w celu propagowania i...

Tarnów

Fundacja Inspiracja

Fundacja stara się przyczyniać do rozwoju miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, zmniejszania ubóstwa, konfliktów i przemocy. Dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju oraz wyrównania szans edukacyjnych wszystkim uczniom. Działa ...

Warszawa

Warszawska Izba Gospodarcza

WIG wspiera rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie i kraju. Członkostwo w Izbie daje ...

Warszawa

Fundacja Wspierania Rozwoju „Innowator”

Fundacja współpracuje z lokalnymi uniwersytetami i prowadzi szkolenia dla nauczycieli akademickich oraz studentów w zakresie metod aktywnego uczenia się. Promuje mobilność młodzieży (wymiany, wolontariat, staże) za pośrednictw...

Lublin

Fundacja Dobrych Inicjatyw

Fundacja wspiera młodzież z domów dziecka w Polsce. Prowadzi warsztaty edukacyjne, edukację finansową, organizuje staże w korporacjach, podróżuje z wolontariuszami, finansuje stypendia i wprowadza młodych ludzi w świat wolontariatu....

Warszawa

Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Instytut zajmuje się działalnością szkoleniową na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy (młodzież NEET do 30. roku życia). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w Zawierciu, Będzinie i Katowicach prz...

Zawiercie

Stowarzyszenie Loko- motywa

Działalność stowarzyszenia koncentruje się głównie na aktywizowaniu społeczności lokalnych poprzez realizację małych i większych inicjatyw społecznych w ramach pozyskanych grantów. Co roku realizowanych jest ok 10 większych lub m...

Czarna Dąbrówka

Fundacja No Shame – Bez Wstydu

Głównym celem Fundacji jest szerzenie wiedzy na temat chorób skóry, w szczególności łuszczycy. Poprzez swoje działania Fundacja wspiera merytorycznie oraz psychologicznie osoby chore, zagrożone wykluczeniem społecznym. Jej zało...

Łomża

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

Stowarzyszenie prowadzi punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży, świetlicę profilaktyczno – wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Organizuje cykliczne imprezy tematyczne na terenie Gminy. Zrealizowało m.in.: finansowany przez Pols...

Stoczek

Stowarzyszenie „Europa Iuvenis”

Stowarzyszenie organizuje debaty, warsztaty i konferencje dla studentów i młodzieży. Promuje współpracę międzynarodową na Opolszczyźnie. Koordynowało projekt „Młodzi nie znają ignorancji” z funduszy ministerialnych. Organizac...

Opole

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "Logos Polska"

Stowarzyszenie koncentruje się na wymianie międzykulturowej, sile korzyści wynikających z różnorodności kulturowej i higieny informacji. Koordynatorzy uczestniczyli w wielu międzynarodowych projektach w Gruzji, Armenii, Estonii, Niemcz...

Poznań

IOGT Polska

Organizacja działa w tematyce profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz wykluczenia społecznego. IOGT ma na celu tworzenie przestrzeni wolnej od alkoholu oraz uświadamianie społeczeństwa z faktami i mitami z nim związanymi. Działa lok...

Bytom

Fundacja Eurointegracja

Fundacja wspiera działalności edukacyjne, kulturalne, społeczne, rozwój kontaktów międzykulturowych, promuje demokracje, poszanowanie odmienności i tolerancję. Pomaga w adaptacji cudzoziemców w życiu i rozwoju w Polsce i kr...

Kraków

Instytut Pracy i Edukacji

Instytut prowadzi strategiczne projekty dla MSZ (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach), MS (Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach), realizuje działania operatorskie we współpracy z NIW-CRSO (tzw...

Gliwice

Fundacja Artchata

Fundacja Artchata zajmuje się rozwojem życia kulturalnego i artystycznego- od edukacji pozaformalnej (warsztaty, szkolenia, wykłady) po organizację wydarzeń artystycznych (koncerty, spektakle teatralne, spotkania z literatami, wystawy). F...

Kraków

Fundacja Wspierania Potencjału Lokalnego

Misją Fundacji jest podnoszenie kompetencji i rozwój zainteresowań mieszkańców regionu i miast sąsiednich głównie poprzez realizację wymian międzynarodowych i wspieranie inicjatyw obywatelskich. Fundacja zrealizowała trzy projekty m...

Sławno

Instytut Partnerstwa Strategicznego

Instytut skupia się na pomocy młodzieży o mniejszych szansach (w tym na uchodźcach, grupach mniejszościowych, młodzieży NEET). Organizuje nieformalne działania edukacyjne, daje możliwość wyrażenia swojej wiedzy oraz wymiany doś...

Warszawa

Fundacja Cooperacja

Fundacja opracowuje i organizuje warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania i wydarzenia kulturalne zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Wszystkie działania oparte są na nieformalnych metodach edukacji i możliwościach m...

Leszno

Stowarzyszenie Sztukater

Sztukater organizuje kampanie społeczne i projekty, pomaga instytucjom edukacyjnym, promuje autorów książek, organizuje konkursy dedykowane dla młodzieży. Stowarzyszenie uczestniczy w projektach międzynarodowych. W poczet członków i w...

Wrocław

Fundacja My Future

Głównym celem fundacji jest zatarcie luki pomiędzy światem kariery i edukacji. Używa skandynawskich metod edukacji, które opierają się przede wszystkim na uczeniu poprzez doświadczenie. Fundacja My Future w ramach programu E...

Jedlnia-Letnisko

Fundacja Make a Change

Fundacja prowadzi nieformalny program edukacyjny na rzecz rozwoju osobistego młodzieży w niekorzystnej sytuacji. Organizuje wyjazdy do Fundacji zajmującej się ochroną dzikich zwierząt w Namibii i spotkania edukacyjne promujące kontynen...

Warszawa

Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza

Stowarzyszenie zrzesza grupę ludzi zainteresowanych aktywizowaniem społeczności i wspieraniem wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, ekologicznych. Organizowało spektakle, różne warsztaty w tym artystyczne, np. warsztaty pracy...

Zagórz

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to największa publiczna placówka wychowania pozaszkolnego w Małopolsce. Wspiera krakowskie szkoły oraz rodziców w mądrym, twórczym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży: rozwij...

Kraków

Fundacja Szukamy Talentów

Fundacja działa aktywnie organizując szkolenia, warsztaty, które mają przyczynić się do aktywizacji młodych ludzi i zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Fundacja współpracuje z instytucjami administracji publicznej, organizacja...

Skrzypne

Fundacja "Platforma Integracji Młodzieży"

Fundacja wspiera lokalne dzieci, młodzież oraz dialog międzypokoleniowy. Celem organizacji jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie edukacji, samoświadomości, uczestnictwa w procesach demokratycznych, podstawowych za...

Kraków

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Fundacja prowadzi działalność projektową (Fundusze UE), szkoleniową (Jarmark Szkoleń), podnosi kompetencje pracowników firm, promuje zatrudnienie w sektorze ICT, przekwalifikowuje osoby z rynku pracy do potrzeb branży ICT, organizuje...

Gdańsk

Fundacja AriAri

Fundacja realizuje projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce i za granicą (głównie: Armenia, Gruzja, Ukraina, Mołdawia). Przeciwdziała wykluczaniu ludzi z mniejszości etnicznych i na...

Bydgoszcz

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Fundacja prowadzi w Oświęcimiu działalność oświatowo-wychowawczą i kulturalną w oparciu o historię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla młodzieży i dorosłych z różnych stron świata, w szczególności dla młodzieży pol...

Oświęcim

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu

Stowarzyszenie organizuje kolonie letnie nad polskim morzem, a także półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i o niskim statusie materialnym. Większość środków finansowych na te kolonie pochodziła od sponsorów pry...

Nowy Sącz

Stowarzyszenie „ŻYJ KOLOROWO!”

Stowarzyszenie organizuje kolonie dla dzieci i warsztaty z tworzenia projektów międzynarodowych wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+....

Wrocław

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wspiera dialog o historii Europy XX wieku, organizując takie projekty jak: konferencje, warsztaty i wizyty studyjne, a także wystawy i publikacje. Wspomaga rozwój europejskiej kultury pamięci w duc...

Warszawa

Stowarzyszenie Youth Human Impact

Stowarzyszenie organizuje wymiany młodzieżowe zarówno w Polsce jak i za granicą, realizując program Erasmus+. Przygotowuje ogólnopolskie i międzynarodowe projekty i szkolenia o charakterze edukacyjnym, społecznym i przedsiębiorczym.&n...

Łomża

Fundacja Ukryte Skrzydła

Działania Fundacji skierowane są głównie do mieszkańców Nowej Huty. Organizacja realizuje projekty dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Fundacja prowadzi klub "Fruwająca Ryba" gdzie prowadzone są warsztaty twórcze: plastyczne...

Kraków

Stowarzyszenie Opus Humanum

Stowarzyszenie wspiera demokratyzację krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu poprzez edukację i integrację różnorodnych grup społecznych, zawodowych oraz środowisk opiniotwórczych i młodzieży. Działa na rzecz osób zagrożony...

Sosnowiec

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA

Stowarzyszenie promuje wśród lokalnej społeczności wędrówki po turystycznych szlakach Polski i Europy. Realizuje projekty edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowia współpracując w tym zakresie ze szkołami i przedszkolami. „Vesn...

Brzesko

Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego”

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci z Katowic i ich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzi placówkę wsparcia dziennego (świetlicę środowiskową typu opiekuńczego), realizuje proje...

Katowice

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Fundacja działa na rzecz zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Świadczy doradztwo dla wszystkich, którzy zainteresowani są w rynkiem pracy: studentów, osób bezrobotnych, pracujących i przedsię...

Katowice

Fundacja TAK – Twórczy, Aktywni, Kochający

Fundacja działa charytatywnie, przygotowuje programy szkoleniowo-edukacyjne, rehabilitacyjne i wypoczynkowe. Organizacja realizowała projekty międzynarodowe i lokalne dla młodzieży, zajęcia aktywizujące oraz integrujące pokolenia...

Celestynów

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” skupia przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Zajmuje się badaniem i popularyzowaniem kultury tradycyjnej i współczesnej. Realizuje projekty badawcze, dokumentacyjne, edukacyjn...

Warszawa

Fundacja VCC

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego. Wspiera promocję uczenia się przez całe życie, kształcenia ustaw...

Lublin

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Stowarzyszenie działa poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec różnic narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym nacis...

Kraków

Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei działa w Więckowicach w gminie Zabierzów koło Krakowa, gdzie prowadzi Farmę Życia. Jest to ośrodek pobytu stałego oraz pracy, terapii i rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem.Wspólnota ...

Więckowice

Stowarzyszenie Szkoła Marzeń

Stowarzyszenie upowszechnia taniec, sport, śpiew oraz inne formy artystyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuje zajęcia, musicale, turnieje, seminaria i warsztaty....

Darłowow

Fundacja „hOlendry”

Celem fundacji jest promocja kultury Niderlandzkiej w Polsce oraz działalność oświatowa, rekreacyjno-zdrowotna, sportowa i kulturalna w zakresie rozwoju, wspierania i promocji zdrowego trybu życia.Fundacja organizuje warsztaty artystyczne...

Nowy Tomyśl

Stowarzyszenie Most do Gruzji

Stowarzyszenie organizuje wykłady o kulturze i historii gruzińskiej (m.in na Uniwersytecie Jagiellońskim), wymiany studenckie, obozy naukowe i warsztaty tańców gruzińskich w ramach programu „Młodzież”. Organizacja uruchomiła w K...

Kraków

Fundacja ARTE EGO

Fundacja integruje osoby z różnych kultur, środowisk społecznych i grup wiekowych. Inicjuje i wspiera aktywności społeczne i artystyczne dzieci i młodzieży. Przeciwdziała anoreksji, bulimii i uzależnieniom. Propaguje kulturę kob...

Łódź

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie organizuje podstawowe i specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy, szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej, a także międzynarodowe spotkania młodzieży....

Zamość

Stowarzyszenie Somalijskie w Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie jednoczy ludzi z Somalii przebywających na stałe lub tymczasowo w RP, w celu podtrzymywania kultury, tradycji, obyczajów, języka somalijskiego oraz wzajemnej pomocy....

Warszawa

Fundacja Sztukmistrze

Fundacja Realizuje projekty pedagogiczne, artystyczne, a także spotkania środowiskowe.  Prowadzi systematyczne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Akademii Sztukmistrzów, zaprasza również na cykliczne Variete –...

Lublin

Fundacja Okno Na Wschód

Fundacja działa na rzecz budowy dobrosąsiedzkich relacji Polski z krajami Europy Wschodniej oraz rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego. W obszarze współpracy międzynarodowej działalność fundacji obejmuje: promoc...

Białystok

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

Stowarzyszenie Inicjatywa RP jest organizacją charytatywną, wspiera aktywność społeczną, kulturalną, gospodarczą i polityczną.  Angażuje jednostki, organizacje i instytucje w realizację zasad społeczeństwa demokratycznego i obyw...

Łódź

Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte

Organizacja promuje tolerancje i równouprawnienie, przeciwstawia się rasizmowi oraz ksenofobii. Pomaga osobom, które zostały dotknięte niepełnosprawnością i defaworyzowanym. Działa na rzecz środowiska i promuje zdrowy styl życia. A...

Kielce

Fundacja Dialog-Pheniben

Fundacja prowadzi działalność edukacyjno-oświatową na rzecz Romów i Romek oraz innych grup mniejszościowych. Organizuje warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje i debaty. Promuje działania antydyskryminacyjne, popularyzuje ideę...

Kraków

Stowarzyszenie Zmiana Tematu

Celem organizacji jest edukacja międzykulturowa, działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rozwijanie zdolności i pracy w celu samorealizacji. Stowarzyszenie organizuje wyjazdy międzynarodowe, wymiany młodz...

Warszawa

Stowarzyszenie EZG

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji i aktywizacji społecznej oraz zwiększenia udziału obywateli w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym miasta i regionu. Podejmuje i promuje inicjatywy edukacyjne i artystyczne, w szczególnoś...

Zgierz

Fundacja Lighthouse Gdańsk

Fundacja promuje idee wolontariatu, zachęca młodzież do kreatywnych działań. Organizuje warsztaty i spotkania z wolontariuszami pragnącymi podzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności....

Gdańsk

Fundacja Pociecha

Fundacja wspiera świetlice środowiskowe w ich codziennym funkcjonowaniu. Pomaga w dożywianiu dla dzieci, przeprowadzaniu   remontów, wyposażaniu pomieszczeń, dofinansowuje wyjazdy dzieci na kolonie i ferie zimowe.Prowadzi także kampani...

Wrocław

Fundacja Rosa

Fundacja edukuje społeczeństwo w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz wspiera najmłodszych pacjentów placówek leczniczych. Realizuje ogólnopolską kampanię Rakoobrona -  jej elementem są bezpłatne badania (np znamion), które mo...

Wrocław

Stowarzyszenie Pegaz

Stowarzyszenie organizuje warsztaty teatralne, fotograficzne i muzyczne dla dzieci i młodzieży, biwaki oraz rajdy piesze i rowerowe dla różnych grup wiekowych. Wydaje publikacje związane z historią oraz tradycją Paczkowa (woj. opolskie)...

Paczków

Stowarzyszenie Douzelage

Stowarzyszenie organizuje kulturalne, sportowe i edukacyjne wymiany pomiędzy miastami należącymi do Douzelage. Bierze udział w projektach programu Erasmus+ oraz Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży....

Chojna

Stowarzyszenie Dobre Ręce

Stowarzyszenie działa charytatywnie na rzecz dzieci potrzebujących pomocy i z niepełnosprawnościami. Organizuje dla nich zajęcia edukacyjne oraz wyjazdy wypoczynkowe.Organizacja współpracuje z pracownikami młodzieżowymi, trenerami, ...

Będzin

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Kulturatka"

Stowarzyszenie dąży do szerzenia kultury w społeczeństwie, a także wiedzy na temat Polski, regionu Małopolski, a szczególnie Krakowa. Organizuje szkolenia, konferencje, seminaria i koncerty....

Kraków