Granty -

Erasmus+ Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego


Dokument uprawniający szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+, nadawany przez Komisję Europejską.

Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę szkół, uczelni, umożliwia wyjazdy studentów i absolwentów za granicę na część studiów i praktyki, finansuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi.

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) jest dokumentem, który uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+, w ramach mobilności edukacyjnych, partnerstw dla współpracy– kluczowych akcji programu edukacyjnego Unii Europejskiej.

Akredytacja udzielana przez Komisję Europejską, umożliwia instytucjom szkolnictwa wyższego z krajów programu składanie wniosków oraz udział w działaniach z zakresu uczenia się i współpracy w ramach programu Erasmus+. Karta określa podstawowe zasady, jakie instytucja powinna spełniać przy organizowaniu i realizacji wysokiej jakości mobilności i współpracy.

Zobowiązania uczelni posiadających Kartę Erasmusa to m.in.:

  • zagwarantowanie, że efekty uczenia się w okresie nauki za granicą będą automatycznie i w  pełni uznawane na uczelni macierzystej studenta,
  • wdrażanie cyfrowego zarządzania mobilnością zgodnie ze standardami inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej,
  • wybór uczestników i przyznanie dofinansowania w sprawiedliwy, spójny i udokumentowany sposób, zgodnie z postanowieniami umowy o udzielenie dotacji z agencją narodową,
  • sprawiedliwe i przejrzyste procedury na wszystkich etapach mobilności.

Kto może wnioskować o nadanie Karty
Wniosek do Komisji Europejskiej o nadanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher EducationECHEna lata 2021–2027 mogą składać szkoły wyższe i instytucje prowadzące studia I i/lub II i/lub szkoły doktorskie:

  • uczelnie publiczne,
  • uczelnie niepubliczne wpisane do rejestru prowadzonego przez MNiSW,
  • instytuty PAN posiadające osobowość prawną oraz prowadzące studia doktoranckie.

Uczelnia powinna być przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do udziału w programie Erasmus+. Więcej szczegółów związanych z wymogami, które muszą spełniać uczelnie chcące ubiegać się o Kartę ECHE dostępna jest w m.in. w  Przewodniku po programie oraz dokumentach publikowanych na stronach KE.


Uczelnia zainteresowana udziałem w Erasmusie+ samodzielnie poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu wśród europejskich uczelni, które posiadają Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. W przypadku uczelni z krajów Programu współpraca  jest możliwa tylko pomiędzy uczelniami posiadającymi Kartę ECHE. Przy organizacji praktyk dla studentów i wymiany pracowników – wyjazdów szkoleniowych, uczelnie mogą współpracować także z innymi instytucjami.

Jak złożyć wniosek o Kartę

Wniosek o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego składa się do Agencji Wykonawczej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedury wnioskowania, formularze aplikacyjne oraz lista uczelni posiadających Kartę znajdują się na stronie Agencji Wykonawczej (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).


Więcej informacji na polskiej stronie programu: www.erasmusplus.org.pl.

#fundusze #studenci #kształcenie #KartaECHE