Erasmus+ Wspólne studia magisterskie (Erasmus Mundus)


Studia II stopnia o międzynarodowym charakterze realizowane przez konsorcjum uczelni i/lub organizacji sektora publicznego i prywatnego.

Program studiów trwa rok, półtora roku lub dwa lata. Realizowany jest w co najmniej dwóch państwach przez min. trzy instytucje edukacyjne. Podmioty partnerskie muszą być z trzech krajów z których przynajmniej dwa muszą być krajami programu.

Celem akcji jest zwiększenie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie oraz przyciągnięcie utalentowanych osób do Europy, dzięki połączeniu:

  • instytucjonalnej współpracy akademickiej w celu zaprezentowania europejskiej doskonałości w szkolnictwie wyższym,
  • mobilności osób w odniesieniu do wszystkich studentów biorących udział w akcji, otrzymujących finansowane przez UE stypendia dla najlepszych ubiegających się studentów.

Kto może złożyć wniosek

Wnioskodawcą może być każda kwalifikująca się uczestnicząca instytucja szkolnictwa wyższego z siedzibą w kraju programu lub kraju partnerskim. Organizacją uczestniczącą może być każda organizacja publiczna lub prywatna, wraz z podmiotami powiązanymi, ustanowiona w kraju programu lub kraju partnerskim.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w kraju programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). ECHE nie jest wymagana w przypadku instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich, ale będą one musiały przestrzegać jej zasad.

Uprawnieni uczestnicy

Na studia zapisać się mogą studenci studiów magisterskich, którzy uzyskali dyplom studiów pierwszego stopnia. Stypendia w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus mogą być oferowane studentom z całego świata. Konsorcja powinny jednak zapewnić równowagę geograficzną – tj. nie więcej niż 10% całkowitej liczby stypendiów przyznawanych podczas realizacji projektu powinno przypadać kandydatom tej samej narodowości.

Czas trwania projektu

Konsorcjum otrzyma umowę o udzielenie dotacji na okres sześciu lat akademickich na sfinansowanie co najmniej czterech edycji programu magisterskiego, z których każda trwa od roku do dwóch lat akademickich (60, 90 lub 120 punktów ECTS).

Miejsce (miejsca) działań

Studia obejmują obowiązkową mobilność fizyczną wszystkich przyjętych studentów, tj. spędzenie co najmniej dwóch semestrów w dwóch krajach, z których co najmniej jeden musi być krajem programu. Te dwa kraje muszą się różnić od kraju zamieszkania studenta na etapie zapisów. Każdy z dwóch obowiązkowych semestrów musi odpowiadać nakładowi pracy wynoszącemu co najmniej jeden semestr akademicki (30 punktów ECTS lub równoważnych). 

Wirtualna mobilność (kształcenie na odległość) nie może zastąpić okresów obowiązkowej mobilności.

Obliczenie ostatecznej kwoty dotacji 

Ostateczna kwota dotacji zostanie obliczona na końcowym etapie sprawozdawczym na podstawie liczby przyznanych stypendiów, liczby przyjętych studentów oraz faktycznej liczby kosztów jednostkowych przeznaczonych na indywidualne potrzeby.

Stypendia dla studentów 

Stypendium będzie przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, wizy, adaptacji i utrzymania.

Stypendia przyznaje się w przypadku zapisania się na studia w pełnym wymiarze czasu, przy czym stypendia te obejmą cały okres trwania programu studiów magisterskich (tj. 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące). 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu. Studenci wyjeżdżają na studia w ramach uzyskanych grantów przez konsorcja.

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja uczelni w systemie EU_LOGIN.

Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+.

#stypendia #studenci #studia #współpraca