Erasmus+ Budowanie Potencjału w dziedzinie młodzieży, Akcja 2


Granty na realizację działań w ramach wielostronnych partnerstw między organizacjami działającymi na rzecz młodzieży. W projekty mogą być również zaangażowane publiczne i prywatne organizacje i podmioty prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych oraz w innych sektorach społeczno-ekonomicznych.

Program funkcjonuje w ramach Akcji 2 programu Erasmus+.

Cele programu:
– wspieranie współpracy i wymian w dziedzinie młodzieży między krajami programu i krajami partnerskimi z różnych regionów świata;
– poprawa jakości i uznawalności pracy z młodzieżą, pozaformalnego uczenia się i wolontariatu w krajach partnerskich oraz zwiększenie ich synergii i komplementarności z formalnymi systemami kształcenia, rynkiem pracy i społeczeństwem;
– wspieranie opracowywania, testowania oraz inicjowania systemów i programów mobilności edukacyjnej w zakresie pozaformalnego uczenia się na poziomie regionalnym (tj. w obrębie różnych regionów świata i między tymi regionami);
– propagowanie transnarodowej mobilności w zakresie pozaformalnego uczenia się między krajami programu i krajami partnerskimi, w szczególności ukierunkowanej na osoby młode o mniejszych szansach – efektem tych działań powinno być podniesienie poziomu kompetencji uczestników i wsparcie ich aktywnego udziału w życiu społecznym.

Działania w zakresie budowania potencjału, które można realizować w ramach programu:
– konferencje, warsztaty i spotkania: promocja dialogu politycznego, współpracy, tworzenia sieci kontaktów i wymiany praktyk w dziedzinie młodzieży;
– wydarzenia dla młodzieży (na dużą skalę);
– kampanie edukacyjne i informacyjne;
– opracowywanie narzędzi informacyjnych, komunikacyjnych i medialnych;
– opracowywanie metod, narzędzi i materiałów do pracy z młodzieżą, w tym m.in. programów nauczania, modułów szkoleniowych i narzędzi typu Youthpass;
– tworzenie nowych form pracy z młodzieżą, zapewnianie szkoleń i wsparcia, z wykorzystaniem otwartych i elastycznych form uczenia się, wirtualnej współpracy oraz otwartych zasobów edukacyjnych (OER).

Cele realizowanych działań w zakresie budowania potencjału:
– promocja współpracy strategicznej między organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi w krajach partnerskich;
– promocja współpracy między organizacjami młodzieżowymi i organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinach kształcenia i szkolenia oraz z przedstawicielami biznesu i rynku pracy;
– zwiększanie zdolności rad młodzieży, platform młodzieżowych oraz władz lokalnych, regionalnych i krajowych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich;
– zwiększanie zdolności w zakresie zarządzania, kierowania, innowacyjności oraz umiędzynarodawiania organizacji młodzieżowych w krajach partnerskich;
– testowanie i wdrażanie praktyk zawodowych oraz narzędzi rozwoju społecznego i zawodowego młodzieży, w tym nieformalnych metod uczenia się, nabywania i doskonalenia kompetencji (także osób pracujących z młodzieżą);
– promocja i wdrażanie nowych form pracy z młodzieżą, w tym mobilności wirtualnej, elastycznych form uczenia się, wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
– promocja współpracy oraz tworzenia sieci kontaktów i działań w ramach partnerstwa organizacji;
– wsparcie skutecznego zarządzania, umiędzynarodowienia i liderskiej roli organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą.

Program umożliwia także (opcjonalną) realizację działań w zakresie mobilności. Istnieją trzy rodzaje działań w tej kategorii:
1. Wymiany młodzieży między krajami programu i krajami partnerskimi;
2. Mobilność osób pracujących z młodzieżą między krajami programu i krajami partnerskimi;
3. Wolontariat z/do krajów partnerskich.

Dwa pierwsze rodzaje działań opierają się na zasadach programu Erasmus+: Akcja 1: Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.
Działania wolontariackie (Wolontariat Erasmus+) opierają się na zasadach podobnych do tych obowiązujących w programie Europejski Korpus Solidarności. Udział w długoterminowym projekcie w ramach programu Wolontariat Erasmus+ wyklucza możliwość udziału projektach wolontariatu EKS (i na odwrót).

Kraje uprawnione do udziału w projektach Budowaniu potencjału:
1. Kraje programu
– państwa członkowskie Unii Europejskiej;
– kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
– kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Turcja, Serbia, Wielka Brytania.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.
2. Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (regiony 1–4);
3. Inne kraje partnerskie (regiony 5–14). Do regionu 14 należą Wyspy Owcze i Szwajcaria.
Informacja o państwach wchodzących w skład poszczególnych regionów znajduje się w przewodniku po programie 2020, w wersji polskiej na stronach 23–25.

Kto może ubiegać się o grant:
– organizacje niekomercyjne, pozarządowe (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe), stowarzyszenia, fundacje;
– krajowe rady młodzieży;
– instytucje publiczne (na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym);
– placówki edukacyjne (kształcenie na poziomie od przedszkolnego do studiów II stopnia, łącznie z kształceniem zawodowymi edukacją dorosłych);
– publiczne lub prywatne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
– instytuty badawcze i instytucje szkolnictwa wyższego;
– instytucje kultury, biblioteki, muzea;
– międzybranżowe ośrodki szkoleń oraz ośrodki doradztwa zawodowego i usług informacyjnych.

Budżet
Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 150 000 euro (maksymalnie 80% kosztów działań). Dofinansowanie kosztów podróży odbywa się na podstawie kalkulatora odległości (od 20 do 1500 euro na uczestnika).

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#aktywność #kultura #przedsiębiorczość, #ngo #badania #studenci #studia #kształcenie #szkolenia #młodzież #organizacje #osoby