Granty -

Zdrowie Publiczne (2014-2020)


Program finansuje działania zmierzające do poprawy i ochrony zdrowia oraz rozpowszechniania wiedzy i informacji dotyczących zdrowia w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Program uwzględnia strategię „Europa 2020”, której celem jest uczynienie z UE inteligentnej i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu - co jest jednym z warunków, które przyczyniają się do rozwoju zdrowia.
Program koncentruje się na głównych priorytetach Komisji, takich jak:
- miejsca pracy, wzrost i inwestycje (zdrowie ludności i opieka zdrowotna jako czynnik produktywny dla wzrostu i zatrudnienia);
- rynek wewnętrzny (dla farmaceutyków, wyrobów medycznych, dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej i oceny technologii medycznych);
- jednolity rynek cyfrowy (w tym e-zdrowie);
- sprawiedliwość i prawa podstawowe (walka z nierównościami zdrowotnymi);
- polityka migracyjna;
- bezpieczeństwo (gotowość i zarządzanie poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia).


Szczegółowe cele programu:
1. Promowanie zdrowia, zapobiegania chorobom i promowanie warunków wspierających zdrowy styl życia, z uwzględnieniem zasady 'Health in all policies';
2. Ochrona obywateli UE przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia;
3. Działania na rzecz innowacyjnych, efektywnych i zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej oraz
4. Ułatwienie obywatelom UE dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.


Kraje uprawnione do uczestnictwa:
- państwa członkowskie UE,
- Islandia, Norwegi, Serbia, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina.


W programie mogą uczestniczyć:
- jednostki władzy publicznej,
- jednostki sektora publicznego, w szczególności instytuty badawcze i ośrodki działające na rzecz zdrowia,
- szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe
- firmy (na określonych zasadach).


Budżet programu:
Budżet programu na rok 2020 wynosi 65 361 158 €.


Formalności aplikacyjne:

Sposób finansowania dostępnego dla każdego działania określa się co roku w planie pracy. O ile nie wskazano inaczej, podstawową zasadą jest współfinansowanie (joint funding), przy czym dotacje Komisji pokrywają pewien procent całkowitych kosztów.
Wszystkie informacje na temat uczestnictwa w programie, wraz z dostępnymi mechanizmami finansowania są dostępne na stronie Komisji Europejskiej (Agencja Wykonawca ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności).

Plan pracy na rok 2020 zawiera możliwości zdobycia funduszy na działania w zakresie zdrowia: fundusze na projekty, granty operacyjne, współpracę z organizacjami międzynarodowymi, konferencje i wspólne działania.


Więcej informacji o programie

Szczegółowe informacje można też uzyskać w krajowym punkcie kontaktowym