Europa dla obywateli


Wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.

Cel

Ogólne cele programu:

– przyczynianie  się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez jej obywateli;
– wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego
i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii;
– wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach;
– zachęcanie  do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz  wolontariatu w skali całej UE;

Na obszar dofinansowania programu składają się dwa komponenty:
1. Pamięć o przeszłości Europy.
2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
(który dzieli się na trzy działania).

W 2017 roku przeprowadzono też otwarty nabór wniosków na granty operacyjne: wsparcie strukturalne europejskich think tanków oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego na działania realizowane na poziomie europejskim oraz zgodny z dwoma głównymi komponentami programu. Granty miały umożliwić niezależne działanie i realizację celów. Termin aplikowania upłynął: 18 października 2017 r.

Priorytety komponentu Pamięć o przeszłości Europy na lata 2016–2020:
– 1.1. Upamiętnianie kluczowych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy – dla każdego roku obowiązuje zestaw innych wydarzeń z najnowszej historii Europy, np. początek wojny domowej w Hiszpanii (1936), początek wojen w Jugosławii (1991).
– 1.2. Społeczeństwo i zaangażowanie obywatelskie pod rządami reżimów totalitarnych.
– 1.3. Mechanizmy wykluczenia i utrata poczucia obywatelskości pod rządami reżimów totalitarnych: wyciąganie lekcji dla współczesności.
– 1.4. Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej.

Priorytety komponentu Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie na lata 2016–2020:
– 2.1. Zrozumienie eurosceptyzmu i debata na ten temat.
– 2.2. Solidarność w czasach kryzysu.
– 2.3. Zwalczanie stygmatyzacji "imigrantów" i – dla przeciwwagi – tworzenie narracji, które mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie.
– 2.4. Debata nad przyszłością Europy.

Pełny opis priorytetów znajduje się w przewodniku.

Charakterystyka komponentów

I. Pamięć o przeszłości Europy wsparcie działań zachęcających do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i wspólnych wartości (w tym przyczyny totalitarnych reżimów w historii nowożytnej Europy – w szczególności nazizmu – które doprowadziły do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych.

Wnioski mogą składać przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, organizacje kulturalne, młodzieżowe itp. na dofinansowanie różnorodnych działań realizowanych na poziomie ponadnarodowym  lub o wyraźnym wymiarze europejskim (badania, wystawy, debaty publiczne, edukacja nieformalna  itp.), angażujących obywateli z różnych grup docelowych. Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym, ale wnioskować mogą również organizacje z jednego kraju, pod warunkiem wykazania europejskiego wymiaru planowanych działań.

Maksymalna kwota dotacji: 100 000 euro; czas trwania projektu: do 18 miesięcy.

Termin składania wniosków: 4 lutego 2020 r.
Okres kwalifikalności: rozpoczęcie projektu musi nastąpić pomiędzy 1 września 2020 r. a 28 lutego 2021 r.

II. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie wsparcie obywatelstwa europejskiego i poprawy warunków dla obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie UE; projekty zachęcające do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii oraz wspierające realne uczestnictwo w procesie decyzyjnym UE; inicjatywy rozwijające możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu UE.

Komponent drugi dzieli się na trzy działania:

2.1. Partnerstwo miast – projekty współpracy między władzami miejskimi, komitetami ds. partnerstwa i organizacjami nienastawionymi na zysk, reprezentującymi samorządy terytorialne, mobilizujące obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu. Szczególne znaczenie mają debaty obywateli na tematy związane z konkretnymi kwestiami dot. spraw europejskich. W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zagranicznych uczestników.
Maksymalna kwota dotacji (ryczałt obliczany na podstawie liczby zgłoszonych uczestników): 25 000 euro; czas trwania projektu: do 21 dni.

2.2. Sieci miast – dofinansowanie dla władz miast, samorządów terytorialnych, władz regionalnych, federacji/ stowarzyszeń samorządów terytorialnych, organizacji nienastawionych na zysk, reprezentujących samorządy terytorialne, pracujących razem w perspektywie długoterminowej, pragnących rozwijać sieci miast, aby ich współpraca była bardziej zrównoważona. Projekty powinny mieć na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi między organizacjami. W czasie trwania projektu muszą zostać zrealizowane co najmniej 4 wydarzenia, a co najmniej 30% uczestników musi reprezentować kraje partnerstwa inne niż kraj goszczący. W projekcie muszą wziąć udział organizacje z co najmniej 4 krajów, z których co najmniej jeden jest państwem członkowskim UE.
Maksymalna kwota dotacji: 150 000 euro; czas trwania projektu: do 24 miesięcy.

2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego – projekty skupiające obywateli do realizacji działań bezpośrednio związanych z polityką UE, umożliwiające bezpośrednie uczestnictwo w procesie tworzenia polityki. Dofinansowane działania mogą obejmować: promowanie społecznego zaangażowania i solidarności, zbieranie opinii, wolontariat. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze, a partnerami mogą być również samorządy terytorialne i władze regionalne oraz komitety i sieci miast partnerskich. W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących sie krajów, z których co najmniej jeden jest państwem członkowskim UE. W ramach tego działania prowadzone są debaty, konferencje, warsztaty oraz przygotowywane są narzędzia, które odpowiadają wybranym dwóm spośród trzech rodzajów aktywności: promowanie zaangażowania społecznego i solidarności; gromadzenie opinii; wolontariat.
Maksymalna kwota dotacji (ryczałt na podstawie liczby wydarzeń, osób, krajów uczestniczących): 150 000 euro; czas trwania projektu: do 18 miesięcy.

Terminy składania wniosków i okresy kwalifikalności poszczególnych działań w komponencie II w 2020 r.
Wnioski składa się do godz. 17.00, chyba, że termin wypada w sobotę lub niedzielę (wtedy terminem jest pierwszy następny dzień roboczy do godz. 17.00).

Partnerstwo miast
   - 4 lutego 2020 r. Projekty muszą się rozpocząć pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 31 marca 2021 r.
   - 1 września 2020 r. Projekty muszą się rozpocząć pomiędzy 1 lutego a 31 października 2021 r.;

Sieci miast
   - 3 marca 2020 r. Projekty muszą się rozpocząć pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 28 lutego 2021 r.
   - 1 września 2020 r. Projekty muszą się rozpocząć pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2021 r.

Projekty społeczeństwa obywatelskiego
   - 1 września 2020 r. Projekty muszą się rozpocząć pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2021 r.

Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 6 miesięcy po upływie terminu składania wniosków.

#aktywność #demokracja #prawa #rasizm, #badania #osoby #europadlaobywateli