Erasmus+ Sport - Współpraca partnerska


Unijny, międzynarodowy program współpracy organizacji i instytucji wspierający działania zapobiegające negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promujący i upowszechniający pozytywne wartości i aspekty edukacyjne związane ze sportem

Unijny, międzynarodowy program współpracy organizacji i instytucji wspierający działania zapobiegające negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promujący i upowszechniający pozytywne wartości i aspekty edukacyjne związane ze sportem.

Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem programu  centralnego Erasmus+ Sport jest wypracowanie lub powielenie i wdrożenie innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną między różnymi organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią - w tym w sposób szczególny między organami publicznymi na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi.

Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są:
- eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
- promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
- promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

Projekty Współpracy partnerskiej mogą również koncentrować się na wsparciu realizacji Europejskiego Tygodnia Sportu – inicjatywy rozpoczętej przez Komisję Europejską w celu promowania sportu i aktywności fizycznej w Unii Europejskiej. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajduje się w broszurze informacyjnej.

Minimalna liczba partnerów
Pięciu partnerów z pięciu krajów.

Czas trwania projektów:
- maksymalnie 18 miesięcy w przypadku projektów związanych z Europejskim Tygodniem Sportu,
- od 12 do 36 miesięcy (12, 18, 24, 30 lub 36) w przypadku projektów niezwiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu.

Dofinansowanie:
- maksymalny grant na działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu: 150.000 euro,
- maksymalny grant na działania niezwiązane z Europejskim Tygodniem Sportu: 400.000 euro.
Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Każda organizacja niedochodowa lub organ publiczny działające w obszarze sportu ustanowiony w kraju programu lub w jakimkolwiek kraju partnerskim na świecie

Gdzie składać wnioski
Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Więcej informacji na stronie EACEA oraz programu Erasmus+
Informacje można też uzyskać pod nr.: +48 22 463 12 67 lub pisząc na adres: centralne@erasmusplus.org.pl

#rasizm, #sport #współpraca