Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodwe, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne


Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji.

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” w programie Erasmus+ stwarza instytucjom edukacyjnym możliwość rozwoju w wyniku podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym z przedsiębiorstwami. Partnerstwo z udziałem m.in. trzech podmiotów z trzech różnych krajów programu realizuje projekt, a w nim opracowuje innowacyjne rezultaty lub wymienia się swoim doświadczeniem i dzieli się dobrymi praktykami w wybranej przez siebie dziedzinie kształcenia lub szkoleń zawodowych.

W 2020 roku projekty Partnerstw Strategicznych w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych mogą być realizowane w dwóch typach:

  1. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji – nakierowane na opracowanie, wdrożenie lub adaptację innowacyjnych rezultatów edukacyjnych, szkoleniowych, dydaktycznych oraz na intensywne upowszechnienie powstałych rozwiązań i produktów (zwanych rezultatami pracy intelektualnej). Przykładowe wymierne rezultaty projektów partnerstw na rzecz innowacji: moduły szkoleniowe, treści szkoleniowe w formie e-learningowej, raporty porównawcze, studia przypadku, materiały dydaktyczne, podręczniki, przewodniki szkoleniowe, instrukcje, procedury w zakresie uznawania efektów kształcenia, materiały do nauki języków obcych ukierunkowane na języki specjalistyczne.
  2. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk – mające przede wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu i rozwijaniu sieci współpracy, podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę, porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, praktyk i metod pracy.

Działania priorytetowe
Projekty partnerstw powinny realizować działania zgodne z wybranymi priorytetami horyzontalnymi programu Erasmus+ lub priorytetami partnerstw strategicznych w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Narodowa Agencja programu Erasmus+ może również określać priorytety istotne na tle uwarunkowań krajowych (o czym powinna informować potencjalnych wnioskodawców na stronie krajowej stronie programu), Narodowa Agencja w Polsce w 2020 r. nie wskazała jednak takich priorytetów.

Priorytety sektorowe w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych:
– strategia umiędzynarodowienia;
– uczenie się w miejscu pracy;
– jakość;
– zwiększanie dostępu do szkoleń;
– doskonalenie kompetencji kluczowych;
– technologie cyfrowe i innowacyjne podejście w nauczaniu i uczeniu się;
– doskonalenie zawodowe nauczycieli, trenerów i mentorów;
– konkursy umiejętności.

Priorytety horyzontalne programu Erasmus+:
– wsparcie w zakresie zdobywania i rozwijania kluczowych kompetencji i umiejętności;
– włączanie społeczne;
– wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie;
– cele środowiskowe i klimatyczne;
– innowacyjne praktyki w dziedzinie technologii cyfrowych oraz innowacyjne metodologie nauczania;
– wsparcie edukatorów, liderów, osób pracujących z młodzieżą oraz pracowników pomocniczych sektora edukacji szkolnej;
– działania na rzecz przejrzystości oraz uznawania umiejętności i kwalifikacji;
– działania na rzecz jakości i efektywności systemów kształcenia i szkolenia młodzieży.

Dofinansowywane działania:

  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
  • budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
  • opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy oraz użyciem otwartych zasobów edukacyjnych;
  • ułatwianie rozpoznawania i uznawania umiejętności i kompetencji w odniesieniu do krajowych i/lub europejskich ram kwalifikacji, a także opracowywanie elastycznych ścieżek kształcenia;
  • wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu zawodowym (EQAVET).

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– placówki edukacyjne każdego typu,
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze,
– organizacje młodzieżowe,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– nieformalne grupy młodych ludzi.

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Długość trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2020 r.

Wysokość dofinansowania
Dla projektów rocznych maksymalne dofinansowanie to 150 000 Euro, dla projektów dwuletnich: 300 000 Euro. Maksymalne dofinansowanie to 450 000 Euro w przypadku projektów trzyletnich.

Kategorie finansowania: Zarządzanie i wdrażanie (w tym upowszechnianie i materiały szkoleniowe), Międzynarodowe spotkania projektowe (koordynacja i wdrażanie projektu), Koszty nadzwyczajne (podwykonawstwo, zakup towarów i usług), Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnością), Międzynarodowe działania dotyczące szkoleń i uczenia się (koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia).

Kraje uczestniczące w programie
– 27 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Turcja, Serbia,
– Wielka Brytania.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie. Maksymalna liczba partnerów nie jest okreslona, ale dofinansowanie można skalkulować tylko dla 10 instytucji.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORD – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już nr PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#fundusze #szkoła #nauczyciele #kształcenie #erasmus+